Stepas Garbačiauskas ir jo nuopelnai Lietuvos sportui

          Stepas Garbačiauskas - vienas ryškiausių Lietuvos sportinio ir olimpinio judėjimo pradininkų, buvęs futbolininkas, lengvaatletis, sporto organizatorius, žurnalistas, diplomatas - gimė 1900 m. balandžio 17 d. Rygoje. Pirmojo pasaulinio karo audrų nublokštas į Maskvą, kur besimokydamas aktyviai sportavo. Įstojo į  Sokolnikų sporto klubą, kur treniravosi kaip profesionalus futbolininkas, dalyvavo lengvosios atletikos varžybose bei susipažino ir su kitomis sporto šakomis. Savo prisiminimuose jis rašo, kad juos treniravo iš Anglijos pakviesti treneriai, kurie vaikus išmokė ne tik žaisti futbolą, supažindino su lengvąja atletika, bet ir sudarė galimybę mokytis užsienio kalbų.

          1918 metais jis grįžo į tada vokiečių okupuotą Vilnių, nes tuo metu pagal okupantų potvarkį Kauno buvo neleista pasiekti. Ir tik vėliau 1919 metais balandžio 13 d. jis persikėlė į Kauną ir čia pradėjo dirbti susisiekimo ministerijoje, kurioje dirbo iki 1922 m. lapkričio 1 d. 1922-1924 metais  buvo paskirtas pirmuoju Lietuvos kariuomenės sporto instruktoriumi.  1924 m. surengtuose pirmuose sporto kursuose Stasys Garbačiauskas vedė paskaitas karininkams. 1923 metais KAM Karo mokslų skyrius išleido ,,Karių (ir sportininkų) kalendorių“. Tai buvo vienintelis šios rūšies leidinys, kurį spaudai paruošė Stepas Garbačiauskas.  1925 - 1929 metais dirbo sekretoriumi Argentinos konsulate Kaune. 1930 m. perėjo dirbti į URM konsulinį skyrių, o tų pačių metų gruodį buvo paskirtas Lietuvos Generalinio Konsulato Ciuriche sekretoriumi. 1936 metais buvo pakeltas vicekonsulu ir tas pareigas ėjo iki konsulato uždarymo. Visus pokario metus (iki mirties), jau kaip Lietuvos konsulas tremtyje, rūpinosi visais lietuvių pabėgėlių reikalais. Buvo BALF (Bendrojo Amerikos Lietuvių Fondo) atstovas Šveicarijoje. Dar prieš karą už nuopelnus Lietuvai buvo apdovanotas Gedimino ordino palydo Garbės ženklu.

           Į Lietuvos sportą Stepas Garbačiauskas atėjo tada, kai sporto sąvoka atsikuriančioje valstybėje ir tautoje buvo beveik nežinoma. Stepo Garbačiausko ir kelių jo bendraminčių, kai jis kad sakydavo penkių berniukų grupelė (Petras Oleka, Viktoras Jasaitis, dr. Mjr. Pranas Šližys, Adolfas Sruoga ir Janavičiūtė Kripienė). 1919 m. gegužės 18 d. buvo įkurta Lietuvos Sporto Sąjunga, kurios seniūnu tapo Pranas Šližys. 1920 m LSS sporto organizacijų atstovų suvažiavime peraugo į Lietuvos Fizinio Lavinimosi Sąjungą. Dar 1919 metais įdiegti sporto pradai per keliolika metų taip išsivystė, kad keliose sporto šakose lietuviai ne tik įveikė kaimynus, bet ir pasivijo daugelį didelių valstybių, o kai kurias net pralenkė.

Stepas Garbačiauskas yra vienas iš pirmos Lietuvos Sporto Sąjungos steigėjų. Prisimenama, kad pirmoji sporto sąjunga įsteigta be patalpų bei skyrių regionuose, be aikštelės, be aktyvių sportininkų. Tik Vytauto kalne esančiose vokiečių klubo atremontuotose patalpose darbavosi vienas Stepas Garbačiauskas.                                                                                                           

           1921 m. įvykusiame LFLS (Lietuvos Fizinio Lavinimosi Sąjungos) atstovų suvažiavime jis buvo išrinktas LFKS Centro valdybos pirmininku. Toje, antroje Lietuvos sporto organizacijoje, Stasys Garbačiauskas nuveikė labai daug. LFLS tapo kelių sporto šakų pradininke ir išaugino daug žymių sportininkų pasipuošusių Lietuvos meistrų vardais. Dar 1921 m. Lietuvos kariuomenės Generalinio štabo literatūros skyrius išleido Stepo Garbačiausko parašyta pirmąjį Lietuvos sportinės literatūros leidinį ,,FUTBOLAS“. Jo iniciatyva ir pastangomis buvo pradėtas LFLS leisti ir pirmasis sporto laikraštis ,,LIETUVOS SPORTAS“. Tiek daug laiko atidavęs LFLS, 1923 m. iš jos pasitraukė ir perėjo i Šančių Kovą ir jos nariu buvo iki tol , kol išvyko iš Lietuvos.

Lietuvos sporto istorijoje Stepo ir Elenos Garbačiauskų vardai bus įrašyti ir minimi kaip LFLS įsteigėjų vardai. 1921 m. Kaune buvo įsteigtas Kauno sporto klubas (KSK), kurio valdybos nariu buvo Stepas Garbačiauskas. 1922 m. kovo 11 d. buvo įsteigta Lietuvos sporto lyga – aukščiausias Lietuvos sporto organas. Po Lygos statusu yra Stepo ir Elenos Garbačiauskų parašai. Prie Lygos Centro Komiteto buvo sudaryti atskirų sporto šakų komitetai. Iš jų futbolo komiteto pirmininku buvo išrinktas Stepas Garbačiauskas, moterų sportininkių komiteto pirmininke Elena Garbačiauskienė.

Stepas Garbačiauskas mirė 1987 m. rugpjūčio 3 d. Ciuriche Šveicarijoje. 2009 m. gruodžio 3 d. buvo perlaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse.

        Garbačiauskų dėka Lietuvoje pirmuosius žingsnius žengė ir tenisas. Prie Vytauto parke esančios teniso aikštelės , kurioje pirmieji pradėjo žaisti diplomatinio korpuso nariai, Stepo Garbačiausko pastangomis buvo įrengta antra aikštelė Elena Garbačiauskienė nemokamai dėstė teniso pagrindus lietuviams, kad galėtų žaisti su užsieniečiais. 1924 m. įsteigtas teniso klubas.

      Ypatingai ryškų pėdsaką Lietuvos sportiniame gyvenime paliko Elena Kubiliūtė Garbačiauskienė, o vėliau gyvendama užsienyje kartu su vyru ir dukra Rita bei sūnumi Sigitu visomis savo išgalėmis stengėsi padėti Lietuvai ir lietuviams atsidūrusiems bėdoje. Nors ir toli būdami nuo tėvynės visada jautėsi tarsi gyventų Lietuvoje. Niekada neskaičiavo savo darbų nuveiktų Lietuvai ar lietuviams, niekada nesigarsino, nelaukė atlyginimų, apdovanojimų, ar pagyrų. Niekada nesiekė pasigarsinti savo kontaktais su įžymybėmis. Visada būdavo artimiausiais lietuviams atsidūrusiems bėdoje, kuriems reikėdavo pagarbos ar paramos. Yra daugybę išgelbėję papuolusių į nelaimę, persekiojimus, sunkias ligas ir kitokias negalias  tautiečių. Tą gali šiandien nesvarstydami patvirtinti šimtai lietuvių, kuriems teko tai patirti - ar tai būtų  Lietuvos okupacijos metai, ar Lietuvai atgimus .

    Šiandien, minint Stepo Garbačiausko 30 –tąsias mirimo metines, turime tylos minute pagerbti vieną iškiliausių lietuvių tautos žmonių, paskyrusį visą savo gyvenimą Lietuvos žmonėms bei pačios Lietuvos valstybės vardo garsinimui pasaulyje.

Stepas Garbačiauskas gerina pasaulio rekordą (12,1s)

Stepas Garbačiauskas gerina pasaulio rekordą (12,1s)

ParyžiausOlimpinių žaidynių dalyvio bilietas

Lietuvos sporto lyga. S. Grabačiauskas antroje eilėje antras iš dešinės. Elena Kubiliūnaitė - Garbačiauskienė pirmoje eilėje viduryje

Lietuvos futbolo komanda. St. Garbačiauskas antras iš dešinės

Su žmona Elena Šveicarijoje 

Garbačiauskų šeimos pasas

Amsterdamo Olimpinių žaidynių dalyvio kortelė

Elena Kubiliūnaitė - Garbačiauskienė prie vyro Stepo Garbačiausko kapo Šveicarijoje 

Stepo ir Elenos Garbačiauskų palaikų pašarvojimas Kauno Arkikatedroje Bazilikoje. 

Kauno Petrašiūnų kapinėse

Stepo ir Elenos Kubiliūnaitės Garbačiauskų artimieji

 

Žodį taria tuometinis LTOK prezidentas Artūras Poviliūnas

Šveicarijos lietuvė Jūratė Caspersen su Lietuvos sporto muziejaus direktoriumi Pranu Majausku prie Stasio ir Elenos Garbačiauskų kapo Lietuvoje.