LTOK Kauno apskrities tarybos ataskaitinis 2018 metų susirinkimas

             Kaip daugelį metų, taip ir šį kartą Lietuvos sporto muziejaus didžiojoje salėje buriavosi gražus  ne tik olimpiečių,  bet ir olimpinį judėjimą išpažįstančiųjų būrys. Šis susiėjimas buvo ne eilinis. Dar 1989 m. vasario 9 d. tuometiniame Lietuvos kūno kultūros institute,  gimė Lietuvos tautinio olimpinio komiteto rėmimo grupė, peraugusi į LTOK Kauno miesto tarybą, o 1998 m. -  į LTOK Kauno apskrities tarybą. Tad pažymint šią iškilią 30-ties gyvavimo metų sukaktį, visų pirma buvo peržiūrėtas tų dienų video filmas, kuriame gana vaizdžiai atrodė pilnutėlė instituto žmonių instituto salė. Tam istoriniam renginiui vadovavo instituto rektorius  prof. Stanislovas Stonkus. Susirinkusius Lietuvos tautinio olimpinio komiteto vardu pasveikinęs prof. Antanas Šležas pranešė, kad Lietuvoje po 1988 m. gruodžio 11 d. atkurto Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prasideda Lietuvos olimpinio judėjimo naujas etapas ir, kad 1991 m. numatoma surengti II-oji Lietuvos tautinė olimpiada, o tam turime būti pasirengę. Tad čia ir buvo pasiūlyta išrinkti  LTOK Kauno miesto tarybą. Į tarybos sudėtį buvo pasiūlyti ir išrinkti 47 iškiliausi, miesto olimpinį judėjimą išpažįstantys  olimpiečiai, sportininkai, treneriai, kūno kultūros mokytojai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, sporto organizatoriai, žurnalistai. Sudaryta tarybos vadovybė. Jos pirmininku buvo išrinktas Pranas Majauskas, pavaduotojais prof. Stanislovas Stonkus, akademikas Jurgis Vilemas ir Antanas Kalanta bei 7 valdybos nariai.  Tiek LTOK Kauno miesto, tiek LTOK apskrities taryba kaip struktūrinė Lietuvos tautinio olimpinio komiteto organizacija, narystės pagrindu vienijanti Kauno apskrityje gyvenančius ir dirbančius bei besimokančius olimpiečius, sportininkus, sporto veteranus, rėmėjus per 30-į savo veiklos metų organizavo veiklą pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, Visuomeninių organizacijų, Kūno kultūros ir sporto įstatymus, poįstatyminius aktus, Olimpinę Chartiją ir savo įstatus. Propagavo ir įgyvendino olimpines idėjas, skleidė olimpinę dvasią tarp Kauno apskrities gyventojų, bendradarbiaudama su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto tarybomis, sporto federacijomis (sąjungomis ir asociacijomis), apskrityje dirbančiais miestų ir rajonų kūno kultūros ir sporto skyriais bei kitomis valstybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis. Pagrindiniu tikslu laikė kūno kultūros ir sporto priemonėmis dvasiškai ir fiziškai lavinti gyventojus, stiprinti jų sveikatą ir gerinti darbingumą, aiškino žmonėms kūno kultūros ir sporto reikšmę žmogaus gyvenime įtraukiant vaikus, jaunimą , vyresnio amžiaus žmones į sistemingas kūno kultūros pratybas, padėjo žmonėms siekusiems aukštų sportinių rezultatų, socialiai adaptuotis, baigiant ir baigus sportinę karjerą. Domėjosi buvusių Lietuvos rekordininkų, pasaulio, Europos prizininkų ir čempionų, olimpiečių tolimesne veikla, sveikata, jų sukaupto įvairiapusio patyrimo panaudojimu. Rūpinosi jų socialinėmis garantijomis. Rengė konferencijas, tarybos posėdžius programoms bei organizaciniams klausimams aptarti. Teikė tarybos nariams informacinę, metodinę, juridinę, organizacinę pagalbą. Aktyviai dalyvavo Kilnaus elgesio (,,Fair play”), ,,Sportas visiems” propagavimo darbe. Rėmėsi LTOK programomis, rengiant olimpines dienas. Rengė Kauno apskrities vaikams olimpiadas, skirtas olimpinėms žaidynėms pažymėti su Lietuvos sporto muziejumi, sporto federacijomis, žurnalistais, sporto metraštininkais sporto veteranais studijavo Lietuvos sporto, olimpinio judėjimo istoriją ir praktiką, rūpinosi jos aprašymu ir propagavimu, leido ir platino sportinę informacinę medžiagą. Rėmė sporto muziejaus darbą. Pastoviai rengė sporto veteranų ir žmonių su negalia renginius. Tarybos narių susitikimus su įvairaus amžiaus gyventojais. Ieškojo rėmėjų savo veiklos programoms įgyvendinti, gynė Tarybos narių teises ir jiems atstovavo. Rūpinosi, kad būtų išsaugota visiška LTOK ir Tarybos autonomija, saugojo Lietuvos olimpinį judėjimą nuo politinio, ekonominio, religinio ir kitokio spaudimo. Kalbant apie ataskaitinio laikotarpio atliktus darbus, vadovaujantis vykusių tarybos valdybos posėdžių nutarimais ir veiklos programa 2018 m. buvo surengta įvairaus masto renginių. Kai kurie iš jų ataskaitiniame pranešime buvo paminėti. Tai 2018 m. sausio 13 d. vykęs tradicinis sporto ir olimpinio judėjimo veteranų pagerbimo vakaras. 2018 m. sausio  mėn. 26 d. buvo organizuota Kauno apskrities olimpiečių kelionė į Vilnių Lietuvos tautinį olimpinį komitetą – tradicinį draugystės vakarą. Sausio 29 d. surengtas gražus vakaras, skirtas ilgamečiam stalo teniso federacijos pirmininkui Ramuniui Budriūnui pagerbti. Surengta sporto šventė skirta vieniem iškiliausių Lietuvos stalo teniso federacijos žmonių tarptautinės kategorijos teisėjų Romualdo ir Vinco Franskaičių 75- rių metų sukakčiai paminėti.. Vasario 15 d. LTOK Kauno apskrities taryba drauge su Lietuvos Sąjūdžio Kauno taryba, Sporto veteranų klubu ,,Ąžuolynas“ Lietuvos sporto muziejuje surengė minėjimą Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti. Vasario 27 d. įvyko tradicinio Lietuvos moksleivių rašinio konkurso ,,Labiausiai įsiminęs Lietuvos šimtmečio sportininkas“ teorinė praktinė konferencija ir rezultatų suvedimas bei laureatų apdovanojimas. Kovo 6 d. Lietuvos sporto universitete kartu Lietuvos olimpine akademija, dalyvaujant Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojams, sporto mokslo atstovams, olimpiečiams, sporto veteranams buvo surengta teorinė praktinė konferencija tema ,,Puoselėti planai ir viltys atgavus Nepriklausomybę“.  Kovo 9-11 d. 28-ą kartą surengtas šešių valstybių moksleivių Tarptautinis tinklinio turnyras. Kovo 10 d. Lietuvos ikimokyklinių įstaigų auklėtinių turnyras skirtas Nepriklausomybės dienai paminėti.  Kovo 23 d. įvyko Lietuvos ikimokyklinių įstaigų fizinio lavinimo vadovų  bei vaikų trikrepšio turnyro rezultatų ir dalyvių apdovanojimo šventė. Kovo 29 d.  Lietuvos sporto muziejuje tarybos iniciatyva kartu su Lietuvos kilnaus elgesio komitetu buvo surengta Respublikinė kūno kultūros mokytojų ir moksleivių kūrybinių tiriamųjų darbų konferencija ,,Mano olimpas“.  Balandžio 7 d. Taryba kartu su sporto veteranų klubu ,,Ąžuolynas“, Lietuvos sporto muziejumi, dalyvaujant Vilniaus, Alytaus Panevėžio olimpiečiams ir svečiams surengė tradicinę ,,Atvelykio“ dainos  sporto šventę. Gegužės 8 d. įvyko olimpiečių ir LTOK Kauno apskrities tarybos narių susitikimas su Alytaus krašto sportine bendruomene. Gegužės 15 d. Ilgamečio Tarybos nario Viktoro Krimelio 70 -čiui paminėti skirta popietė. Gegužės 24 d. vyko Lietuvos Kauno olimpiečių, sporto veteranų  ir Lietuvos cirko veteranų vakaras skirtas Lietuvos nusipelniusiam ir Tarptautinės klasės cirko artistui Zigmundui Černiauskui paminėti. Gegužės 31 d. surengta tradicinė pavasario sporto šventė, skirta Olimpinei dienai, tarptautinei vaikų gynimo dienai ir tarptautinei gamtos apsaugos dienai paminėti. Balandžio 15 d. Kartu su akademinio irklavimo federacija surengta šventė legendinio Lietuvos Olimpiečio Antano Bagdonavičiaus 80 –ies metų sukakčiai paminėti. Liepos 14 d. Taryba kartu su Panevėžio sporto skyriumi ir sporto muziejumi surengė renginį skirtą pasiruošimui Kauno sporto Halėje vykstančiai sporto šventei. Liepos 28 d. Taryba kartu su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamentu bei Kauno miesto savivaldybe organizavo Pirmos tautinės olimpiados 80- mečiui paminėti skirtą sporto šventę. Rugpjūčio 18 d. Panevėžio raj. Šilų gyvenvietėje surengė Baltijos kelio 29-ųjų metinių minėjimo sporto šventę. Rugsėjo 3 d. Tarybos nariai daug prisidėjo rengiant ir tiesiogiai dalyvavo minint Panemunėlyje tautinės kultūros sistemos kūrėjo, Lietuvos sporto Lygos (Tautinio olimpinio komiteto) vadovo, Lietuvos kariuomenės fizinio lavinimo sistemos kūrėjo Antano Jurgelionio memorialinės lentos atidengimo šventėje. Rugsėjo 19 d. Taryba surengė tradicinį ikimokyklinių įstaigų trikrepšio turnyrą Kauno miesto mero taurei laimėti. Spalio 6 d. surengė Pirmosios tautinės olimpiados 80-čiui skirtos šventės rezultatų aptarimui ir knygos  Olimpinis – alkas –Lietuvos sporto muziejus“ pristatymą.  Spalio 12 d.  Tarybos buvo surengta diena, skirta Kauno apskrities žmonėms, ypatingai jaunimui turintiems negalią, kurios metu buvo pagerbti neįgalieji sportininkai. Spalio 22 d. Tarybos, Kauno tinklinio federacijos ir tinklinio sporto mokyklos surengta, šventė skirta ilgametės trenerės, pedagogės, organizatorės Zitos Jankienės 80 - mečiui paminėti. Spalio 31 Tradicinis mirusiųjų sporto veteranų ir olimpiečių kapų lankymas. Lapkričio 8 d. Tarybos narių, olimpiečių ir sporto veteranų Lietuvos sporto muziejuje susitikimas su kandidatu į Lietuvos Respublikos prezidentus Arvydu Juozaičiu. Gruodžio 1 d. Taryba kartu su Lietuvos sporto muziejumi surengė Lietuvos tautinio olimpinio komiteto atkūrimo 30-mečiui skirtą parodą ir sporto šventę tema ,,Nuo pirmo mažo takelio į didį olimpinį kelią“.  Gruodžio 12 d. Taryba kartu su Gimnastikos senjorų klubu surengė sporto šventę gimnastikos sporto šakos jubiliatams pagerbti. Gruodžio 17 d. Taryba kartu su sporto veteranų klubu ,,Ąžuolynas" surengė  tradicinį pasiligojusių  sporto veteranų ir buvusiųjų olimpiečių neišeinančių iš namų lankymą. Gruodo 27 d. Taryba parengė ir išsiuntė sveikinimą bei kuklias dovanėles Australijos lietuvių bendruomenei jų  30 - ųjų sporto žaidynių sukakties proga. Be aukščiau paminėtų priemonių ir nuveiktų darbų čia neatsispindi tarybos narių dalyvavimas miesto ir rajonų sporto organizacijų rengiamose sporto varžybose, įvairiuose sporto šventėse, iškilminguose minėjimuose. Daug įdomaus ir turiningo tarybos iniciatyva atliekama bendradarbiaujant su Lietuvos sporto muziejumi, Sporto veteranų klubu ,,Ąžuolynas“, Kauno miesto bei rajonų sporto skyriais, Lietuvos įvairių sporto šakų federacijomis, atskirais olimpiečiais, sporto veteranais.  Deja ne viską, ką buvo numatę ir įsipareigoję pavyko įgyvendinti. Nežiūrint į tai, kad Kauno apskrities rajonų organizuojamose sportinėse priemonėse Tarybos nariai kviečiami dalyvauti, tačiau rajonų sportinės delegacijos galėtų dažniau apsilankyti ne tik Kauno m, bet ir Tarybos organizuojamuose renginiuose.  Žymiai daugiau vietos savo veikloje, Taryba turėtų skirti vaikų ir jaunimo olimpinio ugdymo programai įgyvendinti. Masiškesni ir turiningesni turėtų būti Olimpinei dienai skirti renginiai, dažniau mūsų olimpiečiai, aukštų sportinių rezultatų pasiekę sportininkai ir sporto veteranai turėtų lankytis mokymo įstaigose, klubuose ir pan. Tačiau kaip ir visur taip ir Tarybos darbe stigo laiko, o ypatingai lėšų, savalaikio palaikymo iš kolegų bei rėmėjų pusės.

         Kartu reikia pažymėti, kad visi tarybos ir valdybos nariai aktyviai dalyvavo tarybos darbe. Buvo surengti 5 Valdybos posėdžiai, kurių metu buvo numatomi ir tvirtinami būsimi renginiai bei lėšos, aptariami įvykę renginiai. Jokių rimtų kritinių pastabų pareikšta tiek iš tarybos narių pusės, tiek iš pašalinių nebuvo. Finansinių įsiskolinimų taip pat nebuvo. Tarybos nariai akademikas Jurgis Vilemas, Laimis Makauskas, Rimantas Plungė, Alfredas Černiauskas, Kaišiadotių mero patarėjas Romualdas Kubiakas, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto patarėjas Algimantas Gudiškis padėkojo ne tik LTOK Kauno apskrities tarybai, bet ir visai Kauno apskrities olimpinei bendruomenei už ilgametį triūsą, pasiektus laimėjimus bei ypatingą kasdieninį dėmesį tiek mažiems, tiek moksleivijai, studentijai tiek suaugusiems ir pagyvenusiems, bei  žmonėms su negalia. Tarybos atsakingasis sekretorius Pranas Majauskas  padėkojo tarybos, o ypatingai valdybos nariams už atliktą darbą, paaukotą bendram tikslui laiką ir sveikatą ir išreiškė įsitikinimą, kad ateityje tęsdami senas tradicijas, pagal išgales ieškos tiek lėšų, tiek naujų darbo formų darbui gerinti.

 

 

Tarybos pirmininkas